نویسنده = سید محمود هاشمی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور

دوره 12، شماره 25، خرداد 1400، صفحه 101-118

داود حیدری؛ سید محمود هاشمی؛ محسن عامری شهرابی


4. بررسی عوامل موثر بر ارتقای منزلت و جایگاه جانبازان و معلولین در کشور

دوره 6، شماره 11، تیر 1394، صفحه 89-104

داود حیدری؛ سید محمود هاشمی