3. مدلی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی

دوره 8، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 39-50