نویسنده = اسماعیل کاوسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل موثر بر تغییر رفتار کارکنان منطقه 15 شهرداری تهران در محیط مجازی در زمان کرونا

دوره 10، شماره 20، بهمن 1398، صفحه 39-53

مژگان سادات سیدزاده؛ اسماعیل کاوسی؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی


2. سبک‌های مدیریت بدن زنان با رویکردهای اجتماعی- فرهنگی (با رویکرد ترکیبی)

دوره 9، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 1-19

بهناز قاضی؛ علی رشیدپور؛ آذر قلی زاده؛ اسماعیل کاوسی


3. طراحی مدل امنیت فرهنگی کشور در شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر رسانه‌های اجتماعی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1397، صفحه 1-14

مهدی سالم؛ اسماعیل کاوسی؛ اکبر اعتباریان