نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد نراق

چکیده

بر اساس مطالعات موجود، نگرش کلی مشتریان در هنگام تصمیم‌گیری خرید بر روی FDI در آن کشور تأثیر می‌گذارد. به طور خاص، به نظر می‌رسد در کشورهایی که مشتریان تاکید بیشتری بر هزینه محصول نسبت به عملکرد و ویژگی‌های محصول دارند، FDI افزایش می‌یابد. همچنین شواهد جزئی نشان می‌دهد که FDI در کشورهایی که شرکت‌ها به نیازهای مشتری حساس هستند افزایش و تأکید بر حفظ مشتری را افزایش می‌دهد. اگر چه شواهد در جهت گیری مشتریان شرکت‌ها نامشخص است، بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتار فرهنگ بازاریابی کشور میزبان بر سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک دوره زمانی ده ساله 1385 – 1395 در نمونه ایی مشتمل بر 52 کشور در حال توسعه تبیین گردید و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی در چهار مدل با تکنیک Baltagi - Wu GLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الف) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی با اندازه بازار بزرگ و حاکمیت خوب دولتی باقی می‌ماند و از نظر منابع دانش غنی خواهند بود. بر خلاف فرضیه FDI که در تعرفه‌ها مطرح می‌شود، ناکارآمد بودن موانع تجاری به طور مثبت با سهام FDI رابطه دارد، که این بدان معنی است که کشور برای رقابت خارجی آزاد،FDI بیشتر دریافت و نگهداری می‌کند؛ ب) بین گرایش مشتری و سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رابطه مثبت و معنادار ناچیز وجود دارد؛ ج) افزایش پیچیدگی خریدار نسبت به مقادیر FDI در یک کشور منفی است. به این ترتیب، تأکید خریداران بر عملکرد محصول، پایین تر از آن است که سهام FDI در یک کشور باشد؛ د) شیوه‌های بازاریابی شرکت‌ها و رفتار خریداران در یک کشور به احتمال زیاد توجه شرکت‌های چند ملیتی به سرمایه‌گذاری در آن کشور را جلب می‌کند.

کلیدواژه‌ها