نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

2 دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

3 استادیار،گروه حسابداری و مدیریت، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران (نویسنده مسئول) taher_eskandarli@yahoo.com

چکیده

نوسانات قیمت سهام و بازدهی حاصل از آن‌یکی از محورهای اصلی موردتوجه سهامداران و سرمایه‌گذاران است که برای انتخاب فرصت مناسب جهت سرمایه‌گذاری به آن توجه می‌کنند. بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش نظام حاکمیت شرکتی در سرعت تعدیل قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام از مدل ضریب تعدیل واکنش قیمت سهام اصلاح‌شده توسط تئوبلد (1996) استفاده گردید و اندازه‌گیری ساختار مالکیت و مدیریت شامل: سهامداران کنترلی، نسبت اعضای غیرموظف، اندازه هیئت‌مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت است. نمونه آماری پژوهش شامل داده‌های 245 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا 1395 بوده، فرضیه‌های تحقیق با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج یافته‌ها نشان داد، بین متغیرهای مستقل، حضور سهامداران کنترلی، اندازه هیئت‌مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت با سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه‌ مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که بین اعضا غیرموظف و سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار است.

کلیدواژه‌ها