نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دکتری مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی رفتارکارآفرینانه بر قصد ترک کارآفرینی در کارخانه‌های نوآوری و مراکز رشد تهران می‌پردازد. این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیقات توصیفی به شمار آورد؛ و چون داده‌های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه، برای بررسی ویژگیهای جامعه آماری جمع آوری می‌شود، این تحقیق از شاخه پیمایشی بوده که به شیوه مقطعی صورت می‌پذیرد. نتایجی که از جامعه مورد مطالعه به دست می‌آید، مبنای توصیه و پیشنهادهایی برای کارآفرینان نوپا فعال در مراکز رشد و کارخانه‌های نوآوری و همچنین سیاستگذاران حوزه کارآفرینی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا از این جهت نیز این تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری در این تحقیق، کلیه کارآفرینان فعال در کارخانه‌های نوآوری و مراکز رشد می‌باشند، که تعداد آنها 342 نفر می‌باشد. به منظور نمونه گیری، از روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده می‌شود. به منظور نمونه گیری از جدول کرجسی – مورگان استفاده می‌شود. که بر اساس این جدول، تعداد نمونه برابر با 181 نفر می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش ابتدا در بخش اول از آمار توصیفی استفاده شده است. در بخش دوم نیز به منظور آزمون فرضیه ها و سوالات تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنف، تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات استفاده شد. با توجه به خروجی نرم افزار آموس در مدل ساختاری تحقیق، 40.3 درصد از متغیر کارگرایی، 52.5 درصد از عدم لذت از کارآفرینی و 44.6 از قصد ترک کارآفرینی توسط متغیرهای مستقل پیش بینی شده است.

کلیدواژه‌ها