نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال- ایران تهران مدیریت فرهنگی

2 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران.

چکیده

رعایت عملکرد اجتماعی از سوی سازمان‌ها، علاوه بر آن که برای خود شرکت‌ها بسیار سودمند می‌باشد برای افراد پیرامون سازمان با اهمیت است. در این پژوهش به منظور ارایه مدل ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 782 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 374 شاخص اصلی؛ در هفت بعد و 23 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 22 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص‌ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا در این مرحله مدل کیفی ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران در هفت بعد خانواده و روابط خویشاوندی، بهداشت روانی، سرمایه اجتماعی، حقوق شهروندی، اشتغال زنان، هویت جنسیتی، سیاست گذاری‌های مناسب ارائه شد.
در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 242 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری (نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی (آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد خانواده و روابط خویشاوندی، بهداشت روانی، سرمایه اجتماعی، حقوق شهروندی، اشتغال زنان، هویت جنسیتی، سیاست گذاری‌های مناسب نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار می‌باشند . یافته‌های حاصل از تحلیل ابعاد بیانگر آن بود که از بین ابعاد مدل‌ها و بهداشت روانی با میانگین (93/0) و هویت جنسیتی با میانگین (52/0) کمترین تاثیر را در ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعیت موجود مولفه‌های دیگر در سوالات مذکور رضایت ندارند ونظرات منفی دارند وهمه‌ی مولفه‌ها در امر ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان در کلان شهر تهران از قابلیت بهبود بالایی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها