نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

چکیده

ﻳﻜﻲ از ﺿﻌﻒ‌ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان رﻓﺘﺎر ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ. هدف از تحقیق حاضر ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی می‌باشد که از طریق تعیین نقش آموزش‌های فرهنگی بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آماری اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ کارکنان ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی در شهر تهران می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران از بین آن‌ها 248 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی و پایایی حاکی از آن است که اﺑﺰار سنجش از روایی و پایایی ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار هستند. فرضیه‌های تحقیق به بررسی تاثیر آموزش‌های فرهنگی بر ابعاد سه گانه تعهد سازمانی کارکنان می‌پردازد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از فرآیند تجزیه و تحلیل رگرسیونی به کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می­دهد که آموزش‌های فرهنگی بر ابعاد سه گانه تعهد سازمانی موثر است و در این میان آموزش فرهنگی بیشترین تاثیر را با ضریب بتا (87/0) بر تعهد هیجانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها