نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پاسخگویی‌وخودکارآمدی شغلی بر رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش کاشان) می‌باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها، توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان اداره آموزش و پرورش کاشان می‌باشد که از میان1600 نفر از آنها، 310 نفر از طریق جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه پاسخگویی هوچوراتر و همکاران (2003)، رفتار سیاسی کارکنان هنسی (2005) و خودکارآمدی شغلی بندورا (1997) می‌باشد. یافته‌های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد. پاسخگویی بر رفتار سیاسی کارکنان درآموزش و پرورش تاثیر معناداری دارد (05/0>P). خودکارآمدی شغلی بر رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های دولتی در آموزش و پرورش تاثیرمعناداری دارد (05/0>P). نتایج پژوهش نشان داد پاسخگویی و خودکارآمدی شغلی بر رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های دولتی در آموزش و پرورش تاثیر معناداری دارد (05/0>P).

کلیدواژه‌ها