نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، واحد نور، مرکز محمودآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، محمودآباد، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد نور ، مرکز محمودآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، محمودآباد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش تعیین تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان با نقش تعدیلگر هوش اجتماعی دانشجویان بود. روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می‌باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد محمود آباد برابر با 682 نفر می‌باشند، نمونه آماری مطابق جدول کرجسی و مورگان (1970) 245 نفر، که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. و از پرسشنامه‌های استاندارد هوش اجتماعی (سیلورا، مارتین یوسن و داهل، 2001)، پرسشنامه سبک‌های یادگیری (کلب، 1991) و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1996) استفاده شد. نتایج نشان داد، هوش اجتماعی نقش تعدیل کننده‌ای در رابطه شبکه‌های اجتماعی بر یادگیری دانشجویان دارد، هوش اجتماعی شامل پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی است و پردازش اطلاعات توسط دانشجویان باعث تصمیمات بهینه در همان زمان و بهره وری بالاتری خواهد شد. و داشتن آگاهی‌های اجتماعی دانشجویان می‌تواند عاملی در دریافت درست مطالب گردد. و مهارت‌های اجتماعی از جمله مهارت ارائه راه حل، مهارت ارتباط فردی، می‌تواند بر دانشجویان موثر باشد و دانشجویانی که هوش اجتماعی بالایی برخوردار باشند، در فعالیت‌ها هم موفق عمل می‌کنند و از نظر یادگیری هم در سطح بالایی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها