نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

2 استادیارگروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از نهاد‌های مهمی که در عصر جهانی شدن منجر به تحولات زیادی شده است آموزش عالی می‌باشد. تحولات و پیشرفت سریع فناوری و همینطور ارتباطات سریع منجر به‌ایجاد مفاهیم و امکانات جدید در حوزه‌های مختلف آموزش عالی شده است. دانشگاه‌های ما هم با مواجهه با این تغییر و تحولات دچار چالش‌های متعددی شده‌اند. بر این اساس، در این پژوهش به منظور ارائه مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به روش کیفی، با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 651 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 186 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 39 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله‌ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص‌ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل ارتقای شایستگی حرفه‌ای مدیران گروه‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی در شش بعد اخلاق حرفه‌ای، صلاحیت (اعتبار) حرفه‌ای، ویژگی‌های شخصیتی حرفه‌ای، دانش حرفه‌ای (تدریس اثربخش)، ارتباطات حرفه‌ای ارائه شد.

کلیدواژه‌ها