نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی بر سبک خرید مشتریان در فروشگاه تعاونی مصرف اتکا انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا می‌باشند. نمونه آمارگیری را مجموعه ای از مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا تشکیل می‌دهند که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب می‌شوند که با توجه به ضوابط نمونه‌گیری تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه ای و متغیر‌های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب رگرسیونی می‌توان گفت سرمایه فرهنگی و عوامل اجتماعی در مراکز خرید بر سبک خرید مشتریان فروشگاه تعاونی مصرف اتکا تاثیر مثبت دارند. همچنین با توجه به نتـایج به دست آمده، میانگین متغیرهای سرمایه فرهنگی تجسم یافته (46/3)، سرمایه فرهنگی عینی (24/3)، سرمایه فرهنگی نهادینه شده (76/3) و سرمایه فرهنگی (49/3)، تاثیرات طبقات اجتماعی (57/3)، امکانات و تسهیلات (64/3)، عوامل موقعیتی (6/3)، سرمایه اجتماعی و سبک خرید (51/3) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها