نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل رفتاری موثر بر بهبود فرهنگ سازمانی در وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. این تحقیق براساس دسته بندی تحقیقات از نظر اهداف یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. و براساس روش اجرای تحقیق این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات تحقیقی از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه ای می‌باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از از تکنیک‌هایی anova. برای آمار استنباطی آزمون. برای نرمال پذیری داده هاt.و آزمون فریدمن برای رتبه بندی داده‌ها, و ضریب همبستگی برای تعیین کردن روابط بین متغیرها استفاده می‌کنیم و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spssاستفاده می‌کنیم. نرم افزار spss یکی از استاندارترین نرم افزارها برای انجام تکنیکهای بالا می‌باشد.برای محاسبه پایایی این پرسشنامه‌ها آلفای کرونباخ را محاسبه می‌نمائیم، در این تحقیق ابتدا شاخصها شناسایی شدند. و فرضیات تحقیق نیز بر اساس شاخصها طراحی گردید و در نهایت با استفاده از تکنیکهای آماری تمامی فرضیات مطرح شده اثبات شدند.

کلیدواژه‌ها