نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین منابع سازمان نگریسته می‌شود و مدیران به خوبی دریافته اند که مهم‌ترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند. ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان، در اولویت اول قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین نیازهای کارکنان در سازمان وجود اعتماد سازمانی می‌باشد سطوح بالای اعتماد در سازمان موجب مدیریت تغییر اثربخش می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اعتماد سازمانی برتعهد به تغییر از طریق کیفیت ارتباطات درک شده از تغییر وآمادگی برای تغییر بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل در شرکت گیتی پسند اصفهان که تعداد 693 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند و داده‌ها از طریق پرسشنامه گرد آوری شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک معادلات ساختاری در نرم‌افزار وارپ انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد به سازمان از طریق آمادگی برای تغییر بر تعهد به تغییر تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 39/0 است ولی از طریق کیفیت رابطه بر تعهد به تغییر تأثیر معناداری ندارد همچنین تأثیر مستقیم بر تعهد به تغییر نیز معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها