نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مددیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

در چند سال اخیر در صنعت بانک­داری، بازار تغییرات گسترده­ای در نحوه خدمت­دهی، رقبا و نیازهای مشتریان شاهد بوده است. این تغییرات سبب شده تا بانک­ها برای رقابت و جلب رضایت مشتری تغییرات زیادی در نحوه خدمت­دهی خود ترتیب دهند. لذا هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین ادارک عدالت سازمانی کارکنان و الگوی رهبری مدیران شعب با نگرش شغلی کارکنان شمال غرب بانک تجارت می­باشد. این تحقیق از نوع پژوهش‌های کمی و با هدف کاربردی و استراتژی توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان شمال غرب بانک تجارت در شهر تهران می­باشد. نمونه تحقیق به کمک روش تصادفی طبقه­بندی متناسب بر اساس جایگاه و رتبه شغلی می­باشد و به کمک فرمول جامعه محدود کوکران، 330 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه تحقیق ازطریق روایی صوری (نظر متخصصین) و سازه (تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ حاصل شد. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بین ادراک عدالت سازمانی کارکنان و الگوی رهبری با نگرش شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. هم­چنین بین 4 بعد عدالت یعنی عدالت توزیعی، رویه­ای و مراوده­ای و اطلاعاتی با نگرش شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. هم­چنین بین 4 بعد رهبری یعنی بین نفوذ آرمانی، انگیزش الهام­بخش، ترغیب ذهنی و ملاحظات فردی با نگرش شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها