نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال،،تهران- ایران

چکیده

هیجانات و عواطف دانشجویان از جمله مواردی است که ممکن است تاثیرگذاری مثبت و منفی ای در دانشگاه‌ها ایجاد کنند و عملکرد آنان را متاثر سازند. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی دانشجویان نظامی با عملکرد آنان در دانشگاه علوم انتظامی امین می‌باشد. روش تحقیق ‌بکار رفته از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. بر اساس فرضیه‌‌های تحقیق به بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه‌‌های این هوش با عملکرد دانشجویان (دانشگاه علوم انتظامی امین) و همچنین به بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی (جنس، سن و تحصیلات) با هوش هیجانی و مولفه‌‌های این هوش می‌پردازد، که از بین مولفه‌‌های هوش هیجانی (آگاهی هیجانی، کنترل هیجانی، تسهیل هیجانی و ادراک هیجانی)، مولفه کنترل هیجانی دارای بیشترین اهمیت و مزیت می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای استاندارد با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده‌شده است. پرسشنامه این پژوهش دارای 40 سوال می‌باشد که 16 سوال اول آن مربوط به متغیر مستقل هوش هیجانی و 24 سوال پایانی آن مربوط به متغیر وابسته عملکرد دانشجویان می‌باشد که روایی محتوایی آن توسط تعدادی از صاحب‌نظران و متخصصین مربوطه مورد تأیید قرار گرفت؛ و همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (هوش هیجانی = 874/0 و عملکرد دانشجویان = 919/0) مورد تایید قرار گرفت. در مجموع هوش هیجانی و تمام مولفه‌‌های این هوش رابطه معنادار با عملکرد دانشجویان داشتند، که از میان این مولفه‌‌ها کنترل هیجانی دارای بالاترین همبستگی با عملکرد دانشجویان داشت. در پایان نیز پیشنهادهایی در این باره مطرح می‌شود.

کلیدواژه‌ها