نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، واحد نور، مرکز محمودآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، محمودآباد، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد نور ، مرکز محمودآباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، محمودآباد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضربا هدف بررسی تأثیر اشتیاق به رایانه بر اضطراب اجتماعی با نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی در سال تحصیلی 97-98 انجام گرفت. از لحاظ هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ها توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد بوده است که 695 نفر است. نمونه آماری مطابق با جدول کرجسی مورگان 245 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه‌های استاندارد بوده است که از پرسشنامه‌های اشتیاق به رایانه هاینسن و همکاران (1987)، اضطراب اجتماعی کانور (2000)، اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راتبلوم (1984) اقتباس‌شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری و تحت نظر استاد راهنما استفاده شد. جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به اینکه کلیه متغیرها دارای ضریب بیشتر از 7/0 بوده، پایایی آن‌ها تأیید شد. اشتیاق به رایانه دارای پایایی 86/0 و اهمال‌کاری تحصیلی دارای پایایی 90/0 و اضطراب اجتماعی دارای پایایی 93/0 است. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر تأثیر اشتیاق به رایانه بر اضطراب اجتماعی با نقش میانجی اهمال‌کاری تحصیلی تائید شد؛ نتایج فرضیه فرعی اول تحقیق مبنی بر تأثیر اشتیاق به رایانه بر اضطراب اجتماعی تأیید شد؛ نتایج فرضیه فرعی دوم مبنی بر تأثیر اشتیاق به رایانه بر اهمال‌کاری تحصیلی تأیید شد؛ نتایج فرضیه فرعی سوم مبنی بر تأثیر اهمال‌کاری تحصیلی بر اضطراب اجتماعی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها