نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران

چکیده

این تحقیق در راستای بررسی رابطه رفتارهای فرهنگی با وجدان کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب تهران انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب تهران می‌باشند که تعداد آنها حدودا 1500 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش روش نمونه‌گیری ساده می‌باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه‌گیری (براساس شیوة نمونه‌گیری مندرج در جدول مورگان (تعداد 750 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 28 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت، و گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیرهای زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده‌های تحقیق می‌توان گفت، بین رفتارهای فرهنگی و افزایش وجدان کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها