نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مطالعه کیفیت ارتباطات مابین اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بر اساس ارزش­های اخلاقی انجام شد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، کارشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی، سازمان­ها وجه انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می‌دهند. نحوه ارتباط صحیح در سازمان از جمله ارزش­هایی است که چنان­چه فرد، سازمان یا جامعه‌ای فاقد آن باشد، خواه ناخواه افراد از انجام کار صحیح و مولد باز می­مانند و عدم ارتباط صحیح به خصوص در سازمان­های دولتی از معضلات اساسی در دست­یابی به توسعه همه­جانبه می‌باشدکه اثرات منفی بر توسعه جامعه خواهد گذاشت. روش اجرای تحقیق پیمایش و از نوع توصیفی– اکتشافی بود که در سال 1395 انجام شده است و گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان (اعضای هیات علمی و کارمندان) و دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز تشکیل می­دهد که 1870 نفر بودند. در این تحقیق حجم نمونه برای هر یک از گروه­ها با استفاده از فرمول کوکران 450 نفر برآورد شده است که به صورت طبقه­ای متناسب با حجم از بین اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه کیفیت ارتباطات بین فردی بر اساس ارزش­های اخلاقی در سازمان با 29 گویه و ضریب پایایی 72/0 بود. داده­های گردآوری شده با استفاده از آزمون­های تی تک نمونه­ای، تی دو نمونه­ای و آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اولاً میانگین متغیر اصلی تحقیق اختلاف معنی‌داری با میانگین عددی (50) داشت. در واقع کیفیت ارتباطات در دانشگاه ازمیانگین عددی (50) پایین‌تر بود. با توجه به اطلاعات به دست آمده از تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات یافته­های جانبی نشان دادکه ارتباطات بین فردی کارکنان بر اساس جنسیت، سن، سنوات خدمت و تحصیلات پاسخگویان متفاوت نیست و ارتباط معنی­داری بین این متغیرها با متغیر ارتباطات بین فردی افراد یافت نشد.

کلیدواژه‌ها