نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثرات هوش هیجانی بر توانمند سازی کارکنان شرکت گیتی اصفهان پسند با اثر تعدیل گری ارزش‌های فردی بود.روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری می‌باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه پرسنل شرکت گیتی پسند اصفهان به تعداد نفر1873 بودند که تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (2007) و پرسش نامه استاندارد توانمند سازی اسپریتزر (2001) و و پرسش نامه استاندارد ارزش‌های فردی شوارتز (1992) استفاده کرد که روایی پرسشنامه‌ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای هوش هیجانی 876/0 و توانمند سازی 896/0 و ارزش‌های فردی 913/0محاسبه شد.تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که هوش هیجانی دارای ضریب تاثیر72/0 بر توانمند سازی پرسنل بوده و با توجه به مقدار معنی داری کمتر از 05/0 این تاثیر معنادار است.از سوی دیگر مقدار اثر تعدیلی ارزشهای فردی 04/0 بوده و با توجه به مقدار معناداری 19/0 که بیشتر از 05/0 است، این اثر تعدیلی معنا دارنمی باشد.هر چه میزان هوش هیجانی­ای افزایش می‌یابد توانمند سازی نیز افزایش می‌یابد و این مسئله توسط ارزشهای فردی تعدیل نمی‌شود.یعنی زمانی که ارزشهای فردی افزایش می‌یابد افزایش میزان ارزشهای فردی باعث افزایش توانمند سازی نمی­گردد.

کلیدواژه‌ها