نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش در راستای بررسی عوامل موثر بر تغییر رفتار کارکنان شهرداری در محیط مجازی در زمان کروناانجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان منطقه 15 شهرداری تهران می‌باشند که حدودا 1500 نفر می‌باشند. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه‌گیری (بر اساس شیوة نمونه‌گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 291 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، از آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها و از آزمون پارامتری رگرسیون جهت بررسی فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است. با توجه به نتـایج به دست آمده، جامعه پذیری کارکنان، فعل و انفعالات جامعه پسند کارکنان و تحسین از جانب دیگران بر تغییر رفتار کارکنان منطقه 15 شهرداری تهران در محیط مجازی تأثیرگذار می‌باشند. فرضیه فوق تایید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها