نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به‌ضرورت نگاه و حرکت سازمان آموزش‌وپرورش در راستای سند تحول بنیادین،  نیازمند درک صحیحی از امر تحول و قبول این موضوع است، که طراحی سازمان تحول‌گرا برای سازمان آموزش‌وپرورش، ضمن آنکه می‌تواند در تأمین انتظارات ذینفعان نقش به سزایی داشته باشد، به پیاده‌سازی سند تحول بنیادین کمک شایانی خواهد کرد. مطالعه حاضر با هدف ارائه مدل رویکرد رهبری تحول‌گرا در سازمان آموزش‌وپرورش استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی بود. جامعه آماری این مطالعه مدیران و معاونین آموزش‌وپرورش استان تهران بودند. حجم نمونه آماری 320 نفر تعیین بود که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه رویکرد رهبری تحول‌گرا بود که طی یک مطالعه کیفی تهیه‌ شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و مدل معادلات ساختاری انجام شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد مدل ارائه شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است. نتایج نشان داد در بعد فردی بار عاملی مولفه نگرش فردی0413/0، رهبری اخلاقی 0451/0، فرهنگ تعهد آفرینی0403/0، مسئولیت‌پذیری0432/0، ارتباطات فردی472/0 بود. و در بعد سازمانی بار عاملی مولفه‌های عدالت محوری0436/0، جو اخلاقی0438/.، سیاست‌های حمایتی0461/0، ارزیابی عملکرد0462/، یادگیری حرفه‌ای 0419/0، سازگاری شغلی0521/0، بدست آمد.

کلیدواژه‌ها