نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه کارآفرینی ، واحد تهران شمال

چکیده

این تحقیق در راستای بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه در سازمان شیلات استان تهران انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه کارکنان سازمان شیلات استان تهران می‌باشند که تعداد آنها حدودا 350 نفر می‌باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش تمام شماری می‌باشد. از جامعه آماری مذکورتعداد 314 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخگو بوده اند. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و 32 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت، و گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیرهای زمینه‌ای و متغیر‌های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. با توجه به داده‌های تحقیق می‌توان گفت، رهبری تحول آفرین بر توسعه رفتارهای کارآفرینانه در سازمان شیلات استان تهران اثر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها