نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق در راستای بررسی عوامل رفتاری موثر بر احیاء فرهنگ توسعه ورزش چوگان در یگان ویژه سوار تهران، انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در یگان ویژه سوار تهران می‌باشند. از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش 70 نفر می‌باشند. به علت حجم کم جامعه، نمونه گیری به صورت تمام شماری صورت گرفته است. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سوالات و فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته, گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیر‌های زمینه ای و متغیر‌های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون‌های کولموگروف ـ اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها و آزمون آزمون t یک نمونه و آزمون فریدمن استفاده شده است. با توجه به مثبت بودن علامت ضریب رگرسیون می‌توان گفت عامل رفتارهای محیطی، رفتارهای فرهنگی، رفتارهای بین فردی، رفتارهای مدیریتی و رفتارهای سازمانی اثر مثبت بر احیاء فرهنگ توسعه ورزش چوگان دارد. با توجه به مقدار قدر مطلق ضریب استاندارد شده بتا می‌توان گفت عامل رفتارهای بین فردی با ضریب 743/0 بیشترین تاثیر را بر احیا فرهنگ توسعه ورزش چوگان و عامل رفتارهای مدیریتی با ضریب بتا 359/0 کمترین تاثیر را بر فرهنگ توسعه ورزش چوگان دارد.

کلیدواژه‌ها