نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

چکیده

کارکنان در سازمان‌ها ممکن است با توجه به دلایل مختلفی تصمیم به خودسانسوری بگیرند. هدف این پژوهش طراحی الگوی خودسانسوری در سازمان‌های دولتی بر اساس نظریه داده بنیاد بوده است. پس از گردآوری داده‌ها از طریق روش نمونه‌گیری نظری در میان 13 نفر از مدیران سازمان‌های دولتی، اقدام به شناسایی مولفه‌های خودسانسوری از طریق طرح نظام‌مند استراس و کوربین گردید. پس از اعتبارسنجی مدل با معیارهای مقبولیت، نتایج نشان داد که شرایط علی شامل شرایط فردی، شغلی و سازمانی منجر به شکل‌گیری پدیده خودسانسوری در سازمان می‌شوند. ویژگی‌های اطلاعات و ویژگی‌های خودسانسورها به‌عنوان شرایط زمینه‌ای و عوامل فردی و مدیریتی به‌عنوان شرایط مداخله‌ای مورد شناسایی قرار گرفتند. حذف بوروکراسی، استفاده از سبک مدیریتی موثر و فعال‌سازی تیم‌ها به‌عنوان راهبردهای سازمان در کنترل پدیده مذکور و عوامل توسعه پویایی و توانمندسازی کارکنان به‌عنوان پیامدهای حاصل از بکارگیری راهبردها مورد شناسایی قرار گرفت و نهایتا مدل خودسانسوری در سازمان طراحی گردید. در این پژوهش یک الگوی جامع و بومی در حوزه مدیریت ارائه شد که براساس آن  محققان را قادر می­سازد تا پژوهش‌های خود در این خصوص را تکمیل نمایند.

کلیدواژه‌ها