نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله، به بررسی رفتار معامله گران پرداخته است. عملکرد مدیریت دارایی در معاملات درون روزی بازار طلا مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام این پژوهش 408 آزمودنی در سال 97 تا 98 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا هر آزمودنی پرسش‌نامه رفتاری را با سه بعد رفتار احساسی، رفتار منطقی و رفتار ریسک‌پذیر سنجش شده و پس از آن در نرم‌افزار شبیه‌سازی بازار با استفاده از داده‌های تاریخی سال 2000 جهت ازبین‌بردن تورش اخباری میان آزمودنی‌ها انتخاب شده است. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند ابعاد رفتاری معامله گران در موقعیت خرید و فروش تأثیرات نامتقارنی دارند. در بازارهایی با موقعیت‌های خرید، داشتن رفتار منطقی می‌تواند بیشتری عامل مؤثر رفتاری برای معامله گران باشد و در بازارهایی با موقعیت فروش رفتار ریسک‌پذیری عامل مؤثرتری برای معامله‌گر است و در نهایت در بازارهای دوطرفه مهم‌ترین عامل رفتاری مؤثر بر عملکرد معامله گران رفتار ریسک‌پذیر و اجتناب از رفتارهای احساسی است.    

کلیدواژه‌ها