نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت فرهنگی، گروه مدیریت فرهنگی، واحد تهران شمال، تهران.ایران.

2 مدیر گروه انیمیشن و سینمای دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با موضوع «طراحی الگوی برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم ایران» و باهدف بررسی طراحی برای این‌که بتوان صنعت سینمای ایران را به یک برند موفق تبدیل کرد، محیا شده است. نخستین موضوعی که در حوزه برندسازی درایجاد برند موفق باید در نظر گرفت، ایجاد تفاوت و تمایز است و بهترین راهبرد برای ایجاد یک برند قدرتمند، ایجاد درکی متفاوت از مفهوم برند موفق است و این‌که به برندسازی به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری نگاه شود، نه به‌منزله یک هزینه. روش تحقیق برحسب هدف از نوع داده بنیاد است، زیرا پژوهش، در پی یافتن راه‌حلی بومی برای برندسازی فرهنگی صنعت فیلم ایران است. همچنین این پژوهش ازنظر زمان پیمایشی و بر اساس نوع داده کمی ـ کیفی (ترکیبی) است که نحوه اجرای این پژوهش به‌صورت تجربی است و محقق از طریق مصاحبه و پرسشنامه (پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 گویه) به گردآوری و تحلیل داده‌ها پرداخت. جامعه‌ی آماری شامل دانشجویان و اساتید حوزه‌ی فیلم و سینما در کشور ایران بود. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و به شیوه‌ی گلوله برفی و در بخش کمّی نیز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. تعداد نمونه در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم و در بخش کمی، تعداد نمونه 200 نفر از دانشجویان و اساتید حوزه فیلم و سینما بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد؛ برندسازی فرهنگی درصورتی‌که موردتوجه و سرمایه‌گذاری قرار گیرد می‌تواند صنعت سینمای ایران را به جایگاه ارزشمندی برساند، بنابراین دغدغه اصلی تحقیق این است که مفاهیم برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم ایران و شرایط عالی برندسازی فرهنگی در صنعت فیلم ایران را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها