نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، رشته مدیریت دولتی،گرایش مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،ایران.

چکیده

در سال­های اخیر و در اثر افزایش آسیب­های وارد شده به محیط­زیست، کشورها به سمت حفظ محیط­زیست و استفاده بهینه از این نعمت الهی در حرکت هستند به طوری که شاهد تدوین قوانینی از سوی کشورها برای سازمان­ها در راستای کاهش آسیب­های محیط­زیستی هستیم. یکی از راه­های سبز شدن سازمان­ها تقویت رفتار سبز در بین کارکنان می­باشد. در حقیقت کارکنان هسته اصلی فعالیت هر سازمانی به شمار می­روند و رفتار سبز آنان باعث کاهش آلودگی محیط­زیستی در سطوح فردی، گروهی و سازمانی خواهد شد. از این رو هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان با توجه نقش تعدیل­گر رهبری تحول­آفرین سبز بود که بدین منظور از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی در این پژوهش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را شعبه مرکزی بیمه میهن تشکیل داده بودند که تعداد نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 127تعیین شد. در این پژوهش از پرسشنامه­های استاندارد برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان می­دهد که مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان تاثیر مثبت دارد. علاوه براین رهبری تحول آفرین سبز می­تواند در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سبز کارکنان نقش تعدیل­گر را ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها