نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت مالی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

معلولیت همانند پدیدهای زیستی و اجتماعی، حقیقتی است که همه جوامع، جدای از میزان توسعه‌‌یافتگی، اعم از کشورهای صنعتی و غیرصنعتی با آن روبرو هستند. ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان، قسمتی از افراد جامعه‌‌اند که همچون سایرین نیازمند بهره‌مندی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند. هدف از انجام پژوهش، ارزیابی تاثیر تنهایی، نگرانی از سلامت جسمی و همدلی بر قصد تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید در بین معلولین و افراد ناتوان جسمی در شهر تهران می‌‌باشد. روش تحقیق از جهت هدف، کاربردی و بر طبق شیوه گردآوری داده‌‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی معلولین و افراد ناتوان جسمی سازمان بهزیستی در شهر تهران می‌‌باشند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و 400 پرسش‌‌نامه به روش نمونه‌‌گیری در دسترس توزیع و تعداد 393 پرسشنامه جمع‌‌آوری گردیده است. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 789/0 بوده است. داده‌‌ها با استفاده از مدل‌‌یابی معادلات ساختاری و توسط نرم‌‌افزار Smart-PLS تجریه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌‌ها حاکی از این است که همدلی افراد معلول، تنهایی افراد معلول، عزت‌‌نفس کم افراد معلول، و نگرانی از سلامت جسمی افراد معلول بر روابط بین ‌‌اجتماعی افراد معلول تاثیر معناداری دارد. همچنین آگاهی زیست‌‌محیطی افراد معلول بر روابط بین ‌‌اجتماعی افراد معلول اثرگذار نبوده است. و در نهایت، نقش روابط بین‌‌ اجتماعی افراد معلول بر قصد تبلیغات دهان‌‌به‌‌دهان معلولین و قصد خرید معلولین نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها