نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت شناخت عوامل موثر بر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در محیط‌های شهری این تحقیق با هدف بررسی نقش مدیران شهری در پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی با تاکید براماکن بی‌دفاع شهری صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد 95 نفر از مدیران شهری گردآوری و به کمک نرم افزار spss23 تجزیه و تحلیلی گردیده است. در این پژوهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به عنوان متغیر مستقل مطرح بوده و نقش مدیران شهری با شاخص‌های (فعالیت‌های فرهنگی -فعالیت‌های آموزشی -فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های اجرایی) به عنوان متغیر وابسته مطرح است. بر اساس نتایج تحقیق بین مجموعه متغیرهای مستقل (فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های آموزشی، فعالیت‌های اجرایی) و متغیر وابسته تحقیق (آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی) همبستگی متوسطی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعدیل شده (R2) که برابر با 183/0 می‌باشد که نشان می‌دهد 3/18 درصد از کل آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی وابسته به متغیرهای مستقل تحقیق (فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های آموزشی، فعالیت‌های اجرایی) می‌باشد. بنابراین میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته 3/18 درصد می‌باشد. براین اساس مدیران شهری نقش موثری در پیشگیری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر اماکن بی‌دفاع شهری در شهر تهران دارند.

کلیدواژه‌ها