نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، نراق، ایران.

چکیده

موضوع شایستگی نیروی انسانی یکی از ملاحظات جدی در سازمان‌ها می‌باشد. پذیرش و گسترش سریع رویکرد شایستگی محور و به-کارگیری آن در برنامههای توسعه کارکنان بیش از هر چیز، نتیجه مزایا و فوایدی است که در این رویکرد نهفته است.این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامه شایستگی‌های نیروی انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به گردآوری و بررسی نظرهای نمونه‌ای شامل 80 نفر از مدیران، کارشناسان و کارمندان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، پرداخته است.روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی می‌باشد. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، با استفاده از روش میدانی و با ابزار پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سنجش متغیرها پرداخته شد. اطلاعات در دو بخش توصیفی و استنباطی توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش توصیفی عملیات مربوط به اطلاعات جمعیت‌شناختی افراد نمونه آماری صورت پذیرفت. همچنین از جداول و نمودارهایی که حاوی میانگین، فراوانی، درصد تجمعی و... است، در این بخش استفاده شد. در بخش استنباطی از آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف K-S، و آزمون‌های همبستگی و رگرسیون جهت بررسی سؤالات پژوهش استفاده شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر مؤلفه‌های جمعیت شناختی بر متغیرهای پژوهش از آزمون‌های مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و ANOVA استفاده شد. پس از گردآوری داده‌ها و تحلیل یافته‌های آن، همه سؤال‌های فرعی بررسی شدند همچنین، سؤال اصلی تحقیق هم مورد آزمون قرار گرفت. در نتیجه می‌توان گفت برنامه شایستگی‌های نیروی انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها