نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

    این تحقیق به‌منظور بررسی رابطه امنیت شغلی با اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی در حوزه هنری، انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده‌ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان حوزه هنری می‌باشند. از آنجا که تعداد کلیه کارکنان 391 نفر می‌باشد که 180 نفر آنها رسمی 161 نفر پیمانی و50 نفر قراردادی هستند. با توجه به ضوابط نمونه‌گیری (بر اساس شیوة نمونه‌گیری مندرج در جدول مورگان) تعداد 194 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. در مرحله بعد بر اساس مدل مفهومی پژوهش، سؤالات و فرضیه‌های پژوهش، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، گویه‌های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، توصیف داده‌ها در دو بخش متغیرهای زمینه‌ای و متغیرهای اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و... استفاده شده است. با توجه به داده‌های تحقیق می‌توان گفت بین امنیت شغلی با اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی در حوزه هنری رابطه‌ای معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها