نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی و ادبیات تطبیقی، واحد خدابنده، دانشگاه آزاد اسلامی، خدابنده، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی ابعاد شخصیت از دیدگاه اریک فروم بر اساس همانندی‌هایی میان ساختارهای روایی و ساختارهای اجتماعی به منظور شناخت ارتباط شبکه‌ای بین فرهنگ و اجتماع و واکاوی ارتباط جامعه‌شناسی و روان‌شناسی با فرهنگ جوامع انسانی به ارتباط و تاثیر آن در شکل‎گیری شخصیت در نظام فرهنگی می‎باشد. مقاله حاضر به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است و ابزار تحقیق استناد به آثار اریک فروم و گردآوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی شامل کتابها و مقالات تخصصی بوده است. بر اساس یافته­های پژوهش، مطالعات فروم به‌طور عمده در مورد نقش و اهمیت شناخت انسان در فرآیند تشکیل جامعه و تاریخ بوده و به‌گونه‌ای عمیق‌تر و متفاوت‌تر از روان‌شناسانی هم‌چون فروید و یونگ، به موضوع تأثیرپذیری شخصیت انسان از نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی جامعه پرداخته و تحت تأثیر علوم اجتماعی جدید و به‌ویژه مردم‌شناسی به این نتیجه رسیده که شخصیت عمدتاً محصول اجتماعی است که در آن زندگی می‌کند نه سائق‌های جنسی یا عوامل بیولوژیک.

کلیدواژه‌ها