نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت راهبردی، پژوهشکده توسعه کالبدی، جهاد دانشگاهی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

این پژوهش در حوزه رفتار مصرف­کننده انجام شده و هدف آن، بررسی اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف‌کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تندمصرف خارجی بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی بوده و از دیدگاه هدف، در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می‌گیرد. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بوده و مبتنی بر روش مدل‌یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است. جهت نمونه­گیری، از روش نمونه­گیری در دسترس و نامتناسب با حجم بهره گرفته شده­ است. ابزار اندازه­گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه نوگرایی مصرف‌کنندگان از ونکاترامان و پرایس (2013)، برندگرایی مصرف­کنندگان از برایدسون و ایوانز (2004) و ترجیح برند از چانگ و لیو (2009) بود. با ‌توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش فرضیه­های پژوهش مبنی بر اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف‌کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تندمصرف خارجی در فروشگاه­های زنجیره­ای شهر کرمانشاه پذیرفته شد و مدل ساختاری کلی پژوهش با برازش مناسب مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها