نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

تحقیقات نشان می‌­دهد قضاوت و تصمیم‌‌گیری افراد تحت تأثیر شرایط فردی و موقعیتی آنان قرار دارد. افراد در حضور دیگران تصمیمی می‌گیرند که ممکن است متفاوت از تصمیم آنان در تنهایی باشد. روابط میان ویژگی‌­های فردی و محیطی حاکم بر افراد، در هر لحظه موقعیتی منحصر به فرد را برای افراد خلق می‌کند که تکرار ناشدنی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سبک‌های تفکر (قانونی، اجرایی، قضاوتگر، کلی، جزیی، آزاداندیش، محافظه کار، سلسله مراتبی، سلطنتی، اُلیگارشی، آنارشی، درونی و بیرونی) و سبک اسنادی (خوش بینانه و بد بینانه) با سبک‌­های تصمیم‌گیری (اجتنابی، وابسته، شهودی، عقلایی، آنی) حسابرسان مستقل بوده است. پژوهش در سال 1398 انجام گردیده و جامعه آماری عبارت از 1600 عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بوده است که از میان آنان 310 حسابرس به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بوده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که سبک­‌های تفکر و سبک اسنادی رابطه مثبت و معنی‌داری با سبک تصمیم‌گیری حسابرسان مستقل دارند.

کلیدواژه‌ها