نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار ،دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،اصفهان،ایران

4 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،اصفهان،ایران

چکیده

مدیریت برداشت تلاش هایی را نشان می‌دهد که توسط فرد برای ایجاد،حفظ،حفاظت و یا تغییرتصویر یک مخاطب انجام می‌گیرد.با توجه به موضوع تحقیقی که بتواند عوامل مؤثر بر مدیریت برداشت و پیامدهای مرتبط با آن را مورد ارزیابی و شناسایی قرار دهد انجام نشده است. هدف این تحقیق ارائه الگوی ارزیابی مدیریت برداشت در سازمانهای فرهنگی بود. روش تحقیق بر اساس هدف توصیفی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری می‌باشد. برای بررسی روایی از روایی عاملی و محتوایی استفاده گردید، از سوی دیگر قابلیت اعتماد ابزار باروش آلفای کرونباخ بالاتر از80/0برآورد شد و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 238 نمونه محاسبه گردید. داده‌های حاصل ازپرسشنامه‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل معادلات ساختاری و ازطریق نرم افزارهای اس پی اس اس  22و لیزرل  18/9 و وارپ پی ال اس5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل فردی مرتبط با مدیر دارای بیشترین ضریب تأثیر معنادار بر تاکتیک‌ها و روش هاست. با توجه به این که عامل فردی مرتبط با مدیر نقش بسزایی درایجاد رفتارهای برداشت گونه دارد؛ لذا افرادی متخصص و مدیر و از بدنه خود سازمان منصوب شوند.

کلیدواژه‌ها