نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما (دانشکده ارتباطات)

چکیده

این پژوهش به منظور شناسایی عوامل جذابیت رسانه­های مجازی در حوزه خبر با استفاده ازروش گراندد تئوری انجام شده است. جامعه آماری به صورت نظری انتخاب و شامل خبرنگاران، اساتید دانشگاه و صاحب نظران در حوزه خبر می­باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پیاده سازی مصاحبه ها، کدگذاری و خلاصه سازی بوده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدبندی و دسته­بندی مقوله­ها و تم­ها انجام و سپس گزاره­های به دست آمده از مصاحبه­ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری گزینشی و کدگذاری محوری دسته بندی شده­اند. در نهایت با بررسی شرایط علّی، شرایط زمینه­ای، شرایط مداخله­گر، راهبردها و پیامدها، مقوله اصلی پژوهش یعنی «مؤلفه­های جذابیت رسانه خبری مجازی» مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از این است که در شرایط علّی: «مؤلفه‌های جذابیت وب­سایت خبری»، «ارتقاء کیفی رسانه»، و «فضای مجازی»، درعوامل مداخله گر: «تناقضات ایدئولوژیک»، «جناحی بودن رسانه»، «عدم جهانی شدن»، «مدیریت ناکارآمد سایت»، «ضعف تکنیکی و فنی ­سایت»، «اخبار کذب و ضد و نقیض»، «محتوای ضعیف و نامناسب»، «عدم روزآمدی» و «مشکلات سازمانی»، در شرایط زمینه­ای: «متغیرهای آموزشی»، «متغیرهای مربوط به فضای مجازی»، «متغیرهای مدیریتی»، متغیرهای زیرساختی و «متغیرهای بین­المللی» و در مورد­ راهبردها: «استراتژی­های مدیریتی»، «استراتژی­های کاربردی»، «استراتژی­های بین المللی»، «استراتژی­های پیشگیرانه» و «استراتزی­های زیرساختی» بیشترین فراوانی و اهمیت را به خود اختصاص دادند. همچنین این نتیجه تایید شد که کیفیت محتوا و مطالب سایت خبری بر دیگر عوامل از جمله جذابیتهای بصری الویت دارد.

کلیدواژه‌ها