نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

2 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

4 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ایجاد یک محیط سالم در نواحی روستایی یکی از مهم‌ترین مسائل محیطی است که نه‌تنها در سیاست‌های توسعه‌ی روستایی،  بلکه در سیاست‌های سرزمینی نیز اهمیت فراوانی دارد. در این راستا،  لزوم توجه به الگویی از سکونتگاه زیستی که از پایداری لازم در توسعه برخوردار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر،  تحلیل تأثیر پایشگری محیطی و برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره­وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی در کشور بوده است. همچنین،  این پژوهش بررسی می‌کند که برنامه‌ریزی عملیاتی چه نقشی در تقویت یا تضعیف این رابطه ایفا می‌کنند. پارادایم این پژوهش اثبات باوری،  رویکرد آن قیاسی و استراتژی آن پیمایش است. بر این اساس و پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی،  پرسشنامه‌ای مشتمل بر 41 پرسش به نمونه آماری متشکل از 195 آژانس مسافرتی در تهران ارائه شد که میانگین نظرات آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استفاده از پرسشنامه استاندارد و روایی سازه نیز بر اساس تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد. پایایی از مجرای آزمون‌های آلفای کرونباخ،  پایایی مرکب و میانگین واریانس تأیید شد. سپس داده‌های به کمک نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس و از طریق ماتریس همبستگی،  آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت مشخص شد که پایشگری محیطی بر برنامه‌ریزی بازاریابی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. برنامه‌ریزی بازاریابی بر بهره­وری بازاریابی مقاصد گردشگری روستایی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها