نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش سیستم های اطلاعاتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی از طریق جو سازمانی بر عملکرد شـغلی کارکنان سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشـور می‌باشـد. جامعه آماری این تحقیق شـامل کلیه کارشـناسـان و مدیران سـازمان ثبت اسـناد و املاک کشـور در تهران (حوزه سـتادی) به تعداد ٨٠٠ نفر می‌باشـند که از طریق فرمول کوکران و با اسـتغاده از روش نمونه گیری تصـادفی سـاده ٢٥٩ نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شـدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سـاختار سـازمانی رابینز، جو سـازمانی لیتوین و اسـترینجر و عملکرد شـغلی هرسـی و گلداسمیت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل آمار توصیفی و تحلیل آمار اسـتنباطی (تحلیل عاملی و مدل معادات سـاختاری) به کمک نرم افزار Lisrel 8.5 بهره گرفته شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که ساختار سازمانی تاثیر معناداری بر جو سازمانی دارد. همچنین جو سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد شغلی کارکنان دارد. بعلاوه، هر سـه بعد سـاختار سـازمانی (پیچیدگی، رسـمیت و تمرکز) دارای اثر معنادار بر جو سـازمانی هسـتند. طبق نتایج سـاختار سـازمانی و هر سـه بعد آن اثر غیرمسـتقیم (از طریق جو سـازمانی) و معنادار بر عملکرد شغلی کارکنان در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارند.

کلیدواژه‌ها