نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران.

2 دانشیار، گروه ارتباطات، دانشگاه تهران. تهران. ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق. ایران

4 استادیار، گروه مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

چکیده

موسیقی، همانند زبان و سنن یک جامعه، سهم قابل توجهی در حفظ و اشاعه فرهنگ ملی دارد. در ایران تنها موسیقی ملی، از آنجا که محصول تجربه تاریخی و زیست فرهنگی جامعه ما است، دارای ویژگی­های ممتاز فرهنگ ایرانی است. کاهش حجم مخاطبین و میزان کارکرد اجتماعی موسیقی ملی در ایران کاملا ملموس است. چرخه موسیقی از سه حوزه تولید، توزیع و مصرف تشکیل شده است. مصرف موسیقی توسط عامه جامعه اتفاق می­افتد. عموم تحقیقات موسیقی را در معنای عام در نظر گرفته و تا امروز تحقیقی جهت کشف جهان فکری مصرف­کنندگان موسیقی ملی ایران انجام نشده­ است. این مقاله به دنبال آن است تا مقوله­های فرهنگی حاکم بر مصرف موسیقی ملی ایران را کشف نموده و ضمن ایجاد یک فهم جامع از این عرصه به موسیقی ملی کشور جهت خروج از وضعیت کنونی کمک نماید. روش مورد استفاده نظریه داده­بنیاد نظام­مند بوده است. داده­ها توسط تکنیک مصاحبه عمیق جمع­آوری شده و با استفاده از دستورالعمل­های سه­گانه باز، محوری و انتخابی کدگذاری و مقوله­بندی شده است. از دل داده­ها 16 مفهوم و 7 مقوله استخراج شده است. در انتها با استفاده از مدل پارادایمی، نظریه داده­بنیادِ بدست آمده به صورت داستان و مدل تصویری ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها