نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و چالش­های انگیزه خدمت عمومی می­باشد. این پژوهش از جمله پژوهش­های آمیخته با هدف کاربردی می­باشد.جامعه آماری پژوهش 21نفر از خبرگان و نخبگان سازمان­های عمومی و آموزشی بوده که به کمک روش هدفمند و قضاوتی انتخاب و با آن­ها مصاحبه انجام شد.به منظور سنجش روایی و پایایی از روش تحلیل محتوای صوری و محتوا و توافق بین دو کدگذار استفاده شد؛ که مورد تأیید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار مکس کیودا بهره گرفته شد.سپس با استفاده از روش دلفی و آزمون دوجمله­ای در نرم افزار Spss شاخص ها و مضامین استخراج شده مورد ارزیابی و پالایش قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش مؤید این مطلب بود که موانع انگیزه خدمت عمومی از 94 مضمون پایه تشکیل می­شود، که در قالب 29 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر سازماندهی شده و در دو دسته موانع سازمانی و غیر سازمانی قرار می‌گیرند. براساس نتایج موانع سازمانی دربرگیرنده موانع رفتاری با 5 مضمون؛ موانع ساختاری با 6 مضمون و موانع شغلی با 8 مضمون؛ و موانع غیر سازمانی دربرگیرنده موانع فردی با 6 مضمون و موانع محیطی-اجتماعی با 4 مضمون می­باشند.

کلیدواژه‌ها