نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی شخصیتی وظیفه­شناسی مدیران عامل شرکت­ها بر مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها می­باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران عامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. تعداد نمونه آماری با روش کوکران 184 نفر تعین شد و با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش از نوع کاربردی و پس­رخدادی است. مسئولیت ­پذیری اجتماعی شرکت­ها دارای پنج بعد راهبری و فرآیندهای درون سازمانی، مسئولیت­های محیط کار، مسئولیت­های زیست محیطی، مسئولیت­های بازار و صنعت و مسئولیت­های جامعه و کشور می­باشد. گردآوری داده­های ویژگی­ شخصیتی وظیفه­ شناسی مدیران با استفاده از پرسشنامه­ ویژگی­ شخصیتی هگزاکو و داده­های مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت با استفاده از چک لیست مسئولیت­پذیری اجتماعی صورت گرفت. داده­های اخیر از گزارش فعالیت سالانه هیات مدیره شرکت­ها استخراج گردید. در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری و نرم­افزار smart pls3 و SPSS 24 انجام گردید. یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که ویژگی شخصیتی وظیفه­شناسی مدیران با کلیه ابعاد مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها ارتباط معناداری دارد. مدیران با ویژگی شخصیتی وظیفه­ شناسی به دنبال منافع گروه­های مختلف افراد درگیر با شرکت می­باشند و مسئولیت اجتماعی در قبال عموم افراد جامعه، کارکنان، محیط زیست و بازار محصولات شرکت در اولویت برنامه ­های شرکت قرار خواهد گرفت

کلیدواژه‌ها