نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واخد بروجرد

2 گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین، ایران، تهران.

3 گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل امیدواری منابع انسانی در سازمان‌های یاد دهنده با استفاده از پژوهش آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از نوع پژوهش های اکتشافی و از نوع پژوهش های آمیخته است. در این پژوهش در بخش کیفی، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد مدل پژوهش تدوین شده است و با استفاده از پژوهش کمی و روش مدلسازی معادلات ساختاری، مدل آزمون و اعتباریابی صورت گرفته است. در بخش کمی نیز با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 379 به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها است. در نهایت مدل پژوهش بر اساس روش نظریه داده بنیاد و بر پایه مدل استراوس و کوربین تدوین شد و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری اعتباریابی و آزمون شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد اگر امیدواری کارکنان آموزش و پرورش ارتقاء یابد، می تواند باعث افزایش کارایی، رضایت، مشارکت و تعهد دبیران شود و چون دبیران الگو و تاثیر گذار بر دانش آموزان می باشند، می توانند با داشتن ویژگی هایی نظیر سلامت روانی بالا، امیدوار، کارآمد و با نشاط نقش مهمی در رشد و شکوفایی دانش آموزان داشته باشند .

کلیدواژه‌ها