نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار،گروه مدیریت، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه ها، ارائه الگو و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد ادراک شده صورت گرفت. نقش پلیس در جامعه به عنوان عامل اجرای قانون بسیار مهم است،  در این پژوهش مولفه‌های اعتماد عمومی بررسی شده و مدل به کار گرفته شده از طرف پلیس باید متناسب با محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه مورد نظرباشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای، و از نظر ماهیت و روش، توصیفی می باشد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. راهبرد این پژوهش کیفی استفاده از روش تحلیل مضمون است. نتایج حاصل از این پژوهش منجر به ارائه الگوی  خط مشی گذاری توسعه اعتماد ادراک شده به نیروی انتظامی شد و یافته‌های پژوهش نشان می دهد مولفه‌های رفتاری، زمینه ای، ساختار، اثرات، پیامدها، برونداد و عوامل مربوط به اجرا عوامل موثر بر اعتماد ادارک شده می باشند. سوال‌های پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس تعداد 3 مضمون فراگیر، 7 مضمون سازمان دهنده (بُعد) از 70 مضمون پایه (مولفه) مرتبط با الگوی پژوهش شناسایی و استخراج گردید؛ جهت اعتبار سنجی عوامل استخراجی پس از انجام سه مرحله دلفی 41 مورد از مولفه‌ها تائید و 22 مورد از آن‌ها رد شدند. الگوی مستخرج با استفاده از نرم افزار Smart PLS03 ارزیابی و پس از اصلاح و حذف 22 مورد دیگر از سوالات مدل مورد برازش و تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها