نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد-ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد واحد مشهد،ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران

چکیده

هدف پژوهش مطالعه سبک رهبری اخلاقی با رویکرد مسئولیت­پذیری اجتماعی سازمانی دبیرستان­های نواحی هفتگانه مشهد بود. پژوهش از لحاظ هدف توسعه‌ای –کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است که به صورت میدانی و تکنیک دلفی  (سه مرحله) انجام شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه‌ محقق ساخته بر پایه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید متخصصان و پایایی از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. نمونه تحقیق شامل 24 نفر از خبرگان مدیریت آموزشی و مدیران باتجربه دبیرستان­های نواحی هفتگانه مشهد بود. نتایج نشان داد رهبری اخلاقی دارای 4 بعد فردی  (6 مؤلفه)، انسانی  (5 مؤلفه)، اعتقادی  (5 مؤلفه) و مدیریتی  (6 مؤلفه) است. مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز دارای 4 بعد اجتماعی (8 مؤلفه)، اخلاقی  (4 مؤلفه)، فرهنگی  (5 مؤلفه) و زیست‌محیطی  (5 مؤلفه) است. در مدل رهبری اخلاقی؛ ابعاد فردی و مدیریتی و در مدل مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی، ابعاد زیست محیطی و اجتماعی بالاترین اهمیت را دارند. بنابراین توجه به جنبه‌های فردی و مدیریتی جهت ارتقای سطح رهبری اخلاقی و توجه به ابعاد زیست محیطی و اجتماعی برای ارتقا سطح مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهر مشهد ضروری است.

کلیدواژه‌ها