نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه مفهوم توسعه منابع انسانی تغییر یافته است زیرا افراد نه تنها نیروی انجام وظیفه در سازمان محسوب می‌شوند بلکه منابع انسانی منبع اصلی مزیت رقابتی و دارایی‌های ملموس هر سازمان بحساب می‌آیند. هدف از تحقیق حاضرجستجوی شاخص‌ها و مولفه‌های توسعه منابع انسانی با رویکرد بهره‌وری در سازمان امور مالیاتی کشور انجام با روش کیفی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی و مسلط به امور سازمانی در سازمان امور مالیاتی می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. مفاهیم شناسایی شده طبق نظر خبرگان و بر مبنای نظری تحقیق در4 بعد و 15 مولفه و 53 شاخص در این تحقیق شناسایی شدند. توسعه راهبردهای آموزشی انسانی، تفکر استراتژیک، شناخت دانش و سرمایه‌های سازمانی، تکنولوژی، توانمندسازی، حسن مشارکت، غنی سازی و بهسازی شغل، انگیزش کارکنان، شایسته سالاری، تعهد کارکنان، حسن روابط سازمانی، گسترس تولید دانش، بهبود کیفیت، نهادینه سازی یادگیری و ایجاد فرهنگ دانشی، از موثرترین عوامل شناسایی شده می‌باشند.

کلیدواژه‌ها