نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه مدیریت بازرگانی، واحدخرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به کسب وکارهای نوین در استان لرستان انجام گرفت. این پژوهش از نوع هدف کاربردی و از حیث ماهیت در زمره پژوهش‌های توصیفی اکتشافی، و از نوع داده، پژوهشی آمیخته است که از هر دو روش کمی و کیفی بهره میگیرد. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که متشکل از کارشناسان سازمان ورزش و جوانان و اساتید دانشگاه که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. در بخش کیفی پژوهش، از مصاحبه استفاده شده، روایی و پایایی مصاحبه با استفاده از شاخص روایی محتوای نسبی CVR و شاخص پایایی کاپای کوهن مورد آزمون قرار گرفت. در بخش کمی ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. برای سنجش روایی و پایایی آن، از روش روایی محتوا و پایایی بر اساس نرخ ناسازگاری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری زنده تحلیل شد و پس از شناسایی مولفه‌ها، با استفاده از مطالعه کمی و روش دلفی فازی اولویت یابی مولفه ها صورت گرفت. در نتیجه مهمترین چالش‌ها، موانع و عوامل شناسایی شده موثر بر گرایش جوانان به کسب و کارهای نوین شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها