نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

شناسایی قصد مصرف‌کننده و رفتار خرید به عنوان یک عامل مهم در بقا و رشد شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثر نقش ادراک و شخصیت مصرف کنندگان بر قصد خرید خودروهای هیبریدی است. روش تحقیق، توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه خریداران خودروهای هیبریدی در تهران در سال 1400 است. روش نمونه‌گیری، غیراحتمالی و در دسترس و حجم نمونه 384 نفر است. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد (هی و هو 2018 و ایدین و پهلیوان 2010) استفاده می‌شود. داده‌ها با استفاده از نرمافزار SPSS21 و نرم افزار Smart_PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها حاکی از آن است که مزایای پولی درک شده، محیط درک شده، ریسک درک شده، هزینه درک شده، تیپ شخصیتی الف و تیپ شخصیتی ب بر قصد خرید خودروهای هیبریدی تاثیرگذار است. در نهایت، تاثیر نماد درک شده بر قصد خرید خودروهای هیبریدی مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

 

Explain the Role of Consumers' Perception and Personality on the Intention to Buy Hybrid Cars

 

Elahe Taheri[1] - Tahereh Hasoomi[2]

 

 

Abstract

Identifying consumer intent and buying behavior is considered as an important factor in the survival and growth of companies. The purpose of this study is to investigating the effect of the role of consumer perception and personality on the intention to buy hybrid cars. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this research is all buyers of hybrid cars in Tehran in 1400. The sampling method is Unlikely and available and the sample size is 384 people. In this study Two standard questionnaires (He-Ho 2018 and Aidin and Pahleivan 2010) are used to collect data.  Data were analyzed using SPSS21 software and Smart_PLS software. Findings indicate that perceived monetary benefits, perceived environment, perceived risk, perceived cost, personality type A and personality type B affect the intention to purchase hybrid vehicles. Finally, the impact of the perceived symbol on the intention to buy hybrid vehicles was not confirmed.

Key word: perception, Consumer Personality, Personality Type A, Personality Type B, and Intention to Buy Hybrid Cars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Masters, Business management, strategic orientation, faculty of management, university of Qom, Qom, Iran. (Corresponding Author) Elahetaheri.26@gmail.com

[2] Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad university, Roudehen, Iran

منابع و مآخذ
آسایش، فرزاد، آسایش، کوروش؛ صالحی، راضیه، و محمدی، فائزه (1397). روش تحقیق با رویکرد کیفی_کمی. تهران: انتشارات افتاب گیتی.
براتی، ناصر، و سلیمان‌نژاد، محمدعلی (1390). ادراک محرکها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن. فصلنامه علمی پژوهشی مرکز پژوهشی باغ نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر، 17، 19-30.
حمیدی، امین (1396). خودروهای هیبریدی. پایان نامه ارشد. ﮔﺮوه ﺑﺮق، ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﺪرت. دانشکده مهندسی، دانشگاه خراسان.
خبری، بهرام، فتحعلی، متینه (1393). بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی و روانشناختی بر روی قصد خرید. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 14، 161-188.
دهقان‌دهنوی، حسن، سمیعی‌زفرقندی، عادله، و نایب‌زاده، شهناز (1393). بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی مصرف کننده بر قصد خرید محصول سبز. مجله مدیریت بازاریابی، 27_94، ص81.
رفسنجانی‌نژاد، سیما (1396). ارزیابی سیاست افزایش تعرفه خودروهای سواری با تاکید بر خودروهای هیبریدی. مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری. 52. 64453046-8.
شهرجردی، محمد، صالحی‌مرزیجرانی، محمد، و فولادی، وحدانه (1394). تحلیل نظریه‌های کیفیت ادراک محیط در طراحی شهری (نمونه موردی میدان شهداء اراک). پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی.
رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید، کمالی، عبدالنبی (1390). عوامل موثر بر قصد تعویض خودرو توسط مصرف کنندگان: کاربرد نظریه عمل سنجیده شده. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 5، 27_40.
فرقانی، محمدحسین، کاظمی، علی، رنجبریان، بهرام، قندهاری، مهسا (1397). ابعاد اجتماعی و اقتصادی استفاده از خودروهای لوکس با رویکرد پژوهش ترکیبی. فصلنامه علمی_پژوهشی مدیریت اسلامی، 1، 207_230.
قنبری‌پناه، افسانه (1386). روانشناسی صنعتی-سازمانی. تهران: انتشارات گوهرکمال آفرینش.
کاتلر، فیلیپ، و کلر، کوین‌لین (1391). مدیریت بازاریابی. ترجمه: احمد راه‌چمنی، مجید صفایی، افشین فتح الهی کهنه شهری. انشارات بهمن برنا، تهران.
ملاصالحی، حکمت‌ا...، و یدالهی، سیما (1391). تأملی در شاخص سبک و نماد در مطالعة شواهد باستان شناختی و نقش آنها در میزان دسترسی به حوزة ادراکات گذشته. مجلّة مطالعات باستان شناسی، 185-198.
هومن، حیدر علی (1387). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ اول، نشر سمت، تهران.
هیر، جوزف، هالت، توماس، رینگل، کریستین، و سارستد، مارکو (1395). مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM). ترجمه: عادل آذرو رسول غلامزاده (1395). انتشارات نگاه دانش، تهران.
Aydın, I., & Pehlivan, Z. (2010). Strategies and personality types used by primary school principals in Turkey to influence teachers (Ankara case). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3652-3659.
Brennan, G.M. (1989). A study of Type A and Type B Personality and Burnout in Nurses.
Friedman, M., & Rosenman, R.H. (1974). Type A behavior and your heart. Fawcett.
Hafner, R.J., Walker, I., Verplanken, B. (2017). Image, not environmentalism: A qualitative exploration of factors influencing vehicle purchasing decisions. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 97, 89.
He, X., Zhan, W., & Hu, Y. (2018). Consumer purchase intention of electric vehicles in China: The roles of perception and personality. Journal of Cleaner Production, 204, 1060-1069.
Lee, K. (2009). Gender differences in Hong Kong adolescent consumers' green purchasing behavior. Journal of consumer marketing, 87-96.
Rudolph, C. (2016). How may incentives for electric cars affect purchase decisions?. Transport Policy, 52, 113-120.
Wang, S., Wang, J., Lin, S., & Li, J. (2019). Public perceptions and acceptance of nuclear energy in China: The role of public knowledge, perceived benefit, perceived risk and public engagement. Energy Policy, 126, 352-360.