نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات دماوند

3 دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در معلمان ابتدایی منطقه 1 شهر تهران بود. پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق را تمام معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران در سال تحصیلی 98-99 تشکیل داد که تعداد آن­ها 874 نفر است که براساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 267 نفر و به صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه رهبری خدمتگزار قلی پور و حضرتی (1388)، پیوند شغلی اسکافلی و همکاران (2006) و رضایت شغلی کامان و همکاران (1990) استفاده شد. برای بررسی فرضیه­های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده گردید.  نتایج نشان داد که رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی در معلمان مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران تاثیر معناداری دارد. رهبری خدمتگزار بر رضایت شغلی، رضایت شغلی بر پیوند شغلی در معلمان مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران تاثیر مثبت معناداری دارد. رضایت شغلی در تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی در معلمان مقطع ابتدایی منطقه 1 شهر تهران نقش میانجی معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها