نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت اداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی تمام وقت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک نیاز بشری گستره وسیعی را در جهان فراگرفته و زندگی اکثر انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. مـدیریت اسـتعداد شـامل مجموعـه‌ای از طـرح‌هـا اسـت کـه در مجمــوع بــه اســتفاده مــوثر از ایــن افــراد در جهــت تحقــق اهــداف کســب و کــار و دســتیابی بــه مزیت رقابتی می‌پردازد. هدف تحقیق حاضر شناسایی متغیرهای تأثیر‌گذار بر مدیریت استعداد با تمرکز بر قابلیت‌های ادراکی، انسانی و فنی مدیران در سازمان تامین اجتماعی به روش کیفی می‌باشد. در تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش دلفی با استفاده از 15 خبره شاخص‌های اولیه استخراج شد و پس از مقوله سازی و دسته بندی شاخص ها، ابعاد و مولفه ها شناسایی گردید. سر انجام توسط مصاحبه و انجام روش دلفی، مدل نهایی در 3 بعد، 14مولفه و 59 شاخص احصا شد. حمایت مدیریت، درگیر کردن افراد با استعداد، افزایش ظرفیت یادگیری، یادگیری خودمحور، استمرار آموزش، تعیین معیارهای ارتقاء، قدردانی و ایجاد انگیزه‌های درونی موثرترین عوامل و شاخص‌های شناسایی شده می‌باشند.

کلیدواژه‌ها